E (1) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint E (1) szó jelentése, értelmezése:

kisded alakban e, kilencedik betü a magyar ábécében, s a hangzók sorában negyedik. Rövid hangzó. Továbbá az ajkaknak v. külső szájnak a kiejtésben kisebb nyiltságánál fogva az e-nél tompább, az ö-höz közeledő hangú, ezért amaz (t. i. nyilt e) ellenében zárt e-nek hivatik, s e tekintetben a szintén tompa és zárt hangú ö-vel rokon. Innen mind a régi nyelvemlékekben, mind terjedelmes tájszokással e két hangzó fölcseréltetik egymással, mint a következő példák mutatják. eszik öszik, ecs öcs, ecset öcset, eszve öszve, esmér ösmér (ismér); beden bödön, becs böcs, begy bögy, bendő böndö, bengyele böngyöle, berhe börhe, betü bötü, bekkenö bökkenő, berz börz, berzeng, börzöng; cseber csöbör, csecs csöcs, csemege csömöge, csemer csömör, csepeg csöpög, csend csönd, csepü csöpü, csereg csörög, csermelye csörmölye, csergeteg csörgeteg; deben döbön, deberke döbörke, Debrecen Döbröcön, Debrő Döbrő, Debrente Döbrönte, dedereg dödörög; fel föl, fenn fönn, felett fölött, felség fölség, felhő fölhő, fed föd, fedél födél, fest föst, fecseg föcsög, fecske föcske, ferdik fördik, fereg förög, fergeteg förgeteg, fergetyű förgetyű, fertő förtő; gerencsér göröncsér, gerény görény, gerjed görjed, gegezd gögözd, gemer gömör, gernyed görnyed; gyep gyöp, gyepü gyöpü, gyeplö gyöplő, gyenge gyönge; hegy (cuspis, acies) högy, hemp hömp, hempelyeg hömpölyög, henger höngör (ritkább); kecele köcöle, kecseg köcsög, kecsege köcsöge, kenyér könyér, ker kör (de nyiltan is ker, mint a kar párhuzamos társa); lesz lösz, lett lött; menny mönny, meg megett megől, mög mögött mögől; pecsét pöcsét, peccen pöccen, peceget pöcöget, pecér pöcér, pecs pöcs, petymet pötymet, per pör, pecek pöcök, peder pödör, pehely pöhöly, peng pöng, perzsel pörzsöl, pergel pörgöl, pernye pörnye, persen pörsen, perje pörje, pesel pösöl, pezseg pözsög, petyeg pötyög; reggel röggel, rekkenő rökkenő, retteg röttög, reszket röszket, rejt röjt, repül röpül, rest röst, revid (régies) rövid; serdűl sördűl, serény sörény, serte sörte, seper söpör, ser sör, setét sötét; szeg szög (angulus), szem szöm, szemercs szömörcs, szer ször; temérdek tömérdek, tenk tönk, tesz tösz, tekél tökél, tekéletes tökéletes, tem töm; vesz vösz, venter vöntör (háló), veder vödör, ver vör, veres vörös, verheny vörheny; zeng zöng, zendűl zöndűl, zsenge zsönge. Idegen eredetűek: erzse Örzse, Demeter Dömötör, Demjén Dömjén, esperes öspörös, persely pörsöly, serét sörét, kereszt köröszt stb. Egész mondatokban is lássunk némely példákat mind a régi nyelvemlékekből, mind az újabb korból. I) Benigna asszonynak 1513-ban írt imádságos könyvéből: "Thizön kethöd imádság ez: Uram Jesus kristus ki vagy idvösségös egyességnek jele, szerelmnek kötele, örök fénösségnek és igasságnak tíköre. Emléközjél uram Jézus az te nagy számtalan sokságos kénodról: ki oly igön sok vala, hogy tetedtűl fogván talpadik te testödben egésség nem vala, mert kegyötlen zsidók miá, mindönöstűl fogván szaggatatol vala te drágalátos vérödben keverödvén." II) Egy perbeli okmány (lemásoltatott 1852-dik évben dec. 14-ikén a főtörvényszéken eléadott bizonyos perből). "Alolirt lelköm ösmérete szörént valom, hogy én Cs. Ferencöt jól ösmertem és jó barátok vótunk vélle, és hogy a mint elsőbet vallotam, most is azt valom, hogy a zálog levelet Cs. Ferenc maga írta. Engöm pedig mögkért nagy igérettétellel Cs. M. fija, hogy másitsam mög a valomásomat, de most is csak azt valom a mit elsőbbet valottam, akárki vot a ki valomásomat möghamisította vagy máskép irta, minthogy pedig Cs. K. most ismét mögkeresött én pedig ágyam fenekére szegezett beteg vagyok, möjből soha többé föl se kelhetök; azért hívattam ide két embörségös öreg szomszédokat, h

Betűelemzés "E (1)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )1( E.

Keresés az interneten "E (1)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: E (1) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika